10 Best Places To Visit In Allahabad

10. Khusro Bagh

9. Minto Park

8. Chandra Shekhar Azad Park

7. Jawaharlal Planetarium

6. Swaraj Bhawan

5. Allahabad University

4. Prayagraj Museum

3. Prayagraj Fort

2. Temples Of Allahabad

1. Triveni Sangam